GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uživatele on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://www.chytra-houba.com

provozovatele IČO 66570379.

 se sídlem Obřanská 272/129, 614 00 Brno

(dále jen „dodavatel“)

1.        Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

2.        Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, doručovací adresa, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.        Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, který je tak jejich správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

4.        Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně svých osobních údajů.

5.        Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány či zpřístupněny třetím osobám. Zpracováním osobních údajů uživatele může dodavatel pověřit třetí osobu.

6.        Souhlas se zpracováním osobních údajů je uživatelem dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.        Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně, vážně a svobodně.

8.        V případě, že by se uživatel domníval, že dodavatel nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů, může požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.        Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.      Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu uživatele.

11.      Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě zašle uživatel na adresu elektronické pošty pythium@pythium.cz  pokyn na vymazání z registru uživatelů. Dodavatel vymaže záznamy z uživatelského účtu a do 14 dní od zaslání požadavku informuje na elektronické adrese uživatele o vymazání jeho osobních údajů.

12.      Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies se v protokolu HTTP označuje za malé množství dat sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozlišování počítače uživatele. Usnadňuje komunikaci s webovou stránkou a využívá některých funkcí webové stránky jako např. předvolby. Pokud je možné nákup na webové stránce uskutečnit a závazky dodavatele z kupní smlouvy splnit i bez ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas s ukládáním kdykoliv odvolat.

 13.     Uživatel prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.